स्याउको मौसम : मुस्ताङको मार्फामा स्याउ टिप्दै कृषक

:ofp l6Kb}
Df’:tfªsf] dfkmf{l:yt :ofp au}+rfdf :ofp l6Kb} d’:tfªL s[ifs . d’:tfªdf :ofp l6Kg] l;hg z’? ePsf] 5 .
Tf:aL/ M w’|a;fu/ zdf{, /f;; -un]ZJf/_
मुस्ताङ  : मुस्ताङको मार्फास्थित स्याउ बगैंचामा स्याउ टिप्दै कृषक । मुस्ताङमा स्याउ टिप्ने सिजन शुरु भएको छ ।

तस्वीर ध्रुब सागर शर्मा (रासस)

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...